หน้าแรก  |  DSG Asia Pacific
DSG International (Thailand) Public Company Limited

AMCHAM Award winning 2nd year in a roll

ประเทศไทย | News & Media 08 ธันวาคม 2558

นับเป็นความภาคภูมิใจอีกครั้ง ที่ โครงการ อิ่มบุญ อิ่มใจ กับผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้ ได้รับรางวัล "องค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น" ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปี 2558" (AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence Recognition) จากโครงการนี้ รางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้แก่สมาชิกหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ที่สามารถบรรลุจุดประสงค์ในการดาเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมได้เป็นอย่างดี โดยผ่านโครงการ CSR ต่างๆ ที่ช่วยสรรสร้างคุณค่าให้กับสังคม เศรษฐกิจ ของประเทศได้ในระยะยาว

โครงการ "อิ่มบุญอิ่มใจ กับ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เซอร์เทนตี้ ปี 3" ริเริ่มขึ้นในปี 2556 เพื่อเป็นการนำนโยบายของบริษัทฯ ในเรื่องการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง โดยบริษัทฯ นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายเซอร์เทนตี้ เข้าร่วมสมทบทุนบริจาคให้แก่ผู้ป่วยสูงอายุที่โรงพยาบาลรามาธิบดี บริษัทฯ ได้ตั้งมั่นที่จะพัฒนาโครงการต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนต่อไป

Back